po registraci 9 % sleva + další výhody
po registraci 9 % sleva + další výhody
Ochrana soukromí
Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“, poskytnete souhlas s využitím souborů cookie na tomto zařízení a tomto prohlížeči. Soubory cookie jsou využívány pro zajištění funkčnosti stránek, analýzu dat a marketing.
Pro podrobné nastavení a popis cookies klikněte na tlačítko „Nastavení“, nebo si můžete zvolit rozsah využití souborů cookies pomocí nastavení níže.

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Vnitřní oznamovací systém:

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM (WHISTLEBLOWING) PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ.

Na základě Směrnice (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice (EU)), zavedla firma ECOM s.r.o. vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům a dalším fyzickým osobám, které mají vztah ke společnosti, a které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí (EU). Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní či nekalé jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti. Musí se však jednat o veřejný zájem, nikoliv zájem soukromý, což znamená, že tímto jednáním je ohrožen celospolečenský zájem.

Jaké jednání sem patří

Korupce, porušování předpisů o bezpečnosti a označování výrobků, nedostatečná ochrana veřejného zdraví, zneužití pravomocí, střet zájmů, neoprávněné zacházení s odpady, ignorace ochrany spotřebitele a osobních údajů, praní špinavých peněz, činnosti sloužící k zakrytí vyjmenovaných typů jednaní, …

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním podání je Jana Jančurová, dále jen "příslušná osoba".

Kontaktní údaj pro podání oznámení e-mail: oznamto@ecom.cz

Oznámení musí být podáno fyzickou osobou a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání

a) které má znaky trestného činu nebo přestupku

b) nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené zákonem

c) a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností

Ochrana oznamovatele

Přijímání a vyřizování podnětů v rámci tohoto systému je technicky i organizačně nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru. Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice (EU), pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé). Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např.  kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Postup příslušné osoby po podání oznámení

a) příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice (EU), o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení

b) příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky

c) o výsledku prošetření a o navrženém opatření příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení

Závěrečné ustanovení

Vnitřní oznamovací systém nabývá účinnosti dnem 30.03.2022